បណ្ណាល័យឥស្លាម

សម្រង់ប្រសាសន៍ព្យាការីនៃក្តីមេត្តា​

  ដោនឡូតPDF ដើម្បីអានព្យាការីនៃក្តីមេត្តា

គម្ពីគូរអានជាភាសាខ្មែរទាំងមូល​

            Download to Read http://camm-media.org/wp-content/uploads/2-Qur_an-Khmer-2014.pdf

Facebook