មនុស្សជាងមួយពាន់នាក់ត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភថាបានស្លាប់នៅក្នុងព្យុះស៊ីក្លូននៅប្រទេសមូសំប៊ិក

0
44

Sorry, this entry is only available in Khmer.