ទស្សនៈវិស័យ

[:en]To build a socially just society characterized by economic,intellectual and spiritual development

 [:km]អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឈសហគមន៍ ប្រកបដោយតម្លាភាព និងនិរន្តរភាព[:]