អំពីយើង

អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជា គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល មិនស្វែងរកផលចំនេញឯកជន អព្យាក្រឹត្យ​ មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ មិនប្រកាន់សាសនា មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ មិនធ្វើនយោបាយ មិនធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយ ក្នុងនោះមានរួមទាំងមិនផ្ដល់មធ្យោបាយជាសម្ភារៈ ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធនធានមនុស្ស ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ ឬ បេក្ខជន ឬ អ្នកគាំទ្រណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែគឺជាអង្គការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ​ ។