ឧបត្ថម្ភយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះរាល់ការបរិច្ចាគរបស់អស់លោក លោកស្រី ។
សូមផ្ញើថវិកាឧបត្ថម្ភតាមរយៈគណនីធានាគារដូចខាងក្រោម ៖

Account Name: Cambodian Muslim Media Center (CAMM)
Account Number: 140-02-10-00260-6
Bank Name: Cambodian Public Bank
Swift Code: CPBLKHPP
Bank Address: St.114, Phnom Penh, Cambodia
For the brothers and sisters in USA and Canada you may send your donation
through: Cambodia Islamic Foundation
P. O. Box 1361
Santa Ana, CA 92702
your donation is tax deductible and our Tax ID No. is 33-0531841.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here