រូបភាព

20150927_111931
Qurban 2015 in Cooperation with Zakat Foundation of America

20150926_153611

20150926_164151

20150926_162522

Ramadan.jpg3

20140627_103310

1014483_710745798982531_4593731893440736788_nwith-turkey-ambassador people-on-the-boat-phnom-penh nazy-khieu-kanharith-at-ministry-of-information minister-of-information kompong-chnang beong-tonsorng-tbong-khmom

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here